ลงทะเบียนเข้าร่วม
ตรวจสอบข้อมูล
การลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรม

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
วันที่ 28-04-2565
*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเอง
คำนำหน้า:
เลขประจำตัวประชาชน * :
ชื่อ - นามสกุล * :
อายุ * :
เพศ * :
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ * :
อีเมล์ :
ได้รับหนังสือเชิญจากหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน * :
สนใจเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท :
ก่อนศาลมีคำพิพากษา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ :


หลังศาลมีคำพิพากษา : กรมบังคับคดี :ประวัติการได้รับวัคซีนของ COVID-19 ท่าน :
* มีประวัติไข้ หรือมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป :
หรือมีอาการทางเดินหายใจเฉียบพลัน เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น
ลิ้นไม่รับรู้รส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก
ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิค-19 * :
* ได้รับการวิฉัยเป็นโรคโควิด-19 จากทางห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล :
หรือตรวจ ATK ได้ผลบวกภายใน 21 วันที่ผ่าน
  สิ้นสุดระยะเวลาลงทะเบียนแล้ว