logo logo
    ขณะนี้มีผู้เข้ายื่นคำขอรับชำระหนี้คดีบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนมาก เกินกว่าที่ระบบจะรองรับได้ กรุณารออีก 10 นาที แล้วเข้าระบบใหม่

    ตามที่ท่านได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดี บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) และระบบได้ออกรายที่เจ้าหนี้ให้ท่านไว้นั้น เพื่อให้ข้อมูลในระบบยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้จัดรายที่ของเจ้าหนี้ใหม่ ตามลำดับวันเวลาที่ยื่นสำเร็จ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายที่เจ้าหนี้ไปจากเดิม
    ทั้งนี้ รายที่เจ้าหนี้ ไม่มีผลต่อลำดับในการได้รับชำระหนี้ก่อนหลัง เนื่องจากการได้รับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการจะเป็นไปตามที่แผนฟื้นฟูกิจการกำหนด
    กรณีรายที่เจ้าหนี้ของท่านเปลี่ยนแปลง ระบบจะส่งรายที่เจ้าหนี้ คำขอรับชำระหนี้ (ฟ.20) ให้ท่านทาง email ที่ลงทะเบียนโดยไม่ต้องเข้ามา download เอกสารดังกล่าวในระบบ